Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden (CGV/CGU)

1. Over ons

SAS ACHAMANA, met een kapitaal van vijfhonderd euro, met maatschappelijke zetel te MERIGNAC (33700) 89 rue Jean Monnet, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister BORDEAUX onder nummer 831 696 521 vertegenwoordigd door de heer Franck LARADI (hierna de “ Bedrijf"). Het bedrijf verkoopt de volgende producten aan zijn klanten via zijn website: yoga- en meditatieartikelen, kleding, matten, yoga-accessoires, wierook, sieraden.

2. Preambule

Het bedrijf nodigt gebruikers uit om deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden (hierna de "AV/CGU" genoemd) aandachtig te lezen. Het plaatsen van een Bestelling impliceert aanvaarding van de AV/GCU's. De kenmerken van de Producten zijn aangegeven op de Website. Het is aan de Klant om hier rekening mee te houden alvorens tot aankoop over te gaan. De foto's of afbeeldingen die op de Website worden gepresenteerd, zijn niet contractueel.

De Klant erkent deze gelezen en aanvaard te hebben door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken alvorens zijn Bestelling online te plaatsen.

De T&C's/T&C's regelen de voorwaarden waaronder het Bedrijf zijn Producten via zijn Website aan zijn Professionele Klanten en Consumenten verkoopt.

Ze zijn van toepassing op alle verkopen die door het bedrijf worden gesloten en zijn van toepassing op elk tegenstrijdig document, in het bijzonder de algemene aankoopvoorwaarden van de klant.

Ze worden systematisch meegedeeld aan de Klant die erom vraagt.

In het geval van latere wijziging van de AGV/CGU, is de Klant onderworpen aan de versie die van kracht was op het moment van zijn Bestelling.

3. Definities

"Klant" verwijst naar de professional of consument die een bestelling heeft geplaatst voor een product dat op de website wordt verkocht;

"Bestelling" verwijst naar elke bestelling geplaatst door de Gebruiker die op deze Site is geregistreerd;

"Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden" of "CGV/CGU" verwijzen naar deze algemene gebruiksvoorwaarden en online verkoop;

"Consument" verwijst naar de koper die een natuurlijk persoon is die niet handelt voor professionele behoeften en/of buiten zijn professionele activiteit;

"Producten" betekent materiële zaken die kunnen worden toegeëigend en die te koop worden aangeboden op deze site;

"Professioneel" verwijst naar de koper die een rechtspersoon of natuurlijk persoon is die handelt in het kader van zijn professionele activiteit;

"Site" betekent deze Site, d.w.z. https://www.achamana.com ;

"Bedrijf" verwijst naar het bedrijf ACHAMANA, waarnaar in artikel I hiervan uitgebreider wordt verwezen; en

"Gebruiker" betekent elke persoon die de Site gebruikt.

4. Registratie

Registratie op de Site staat open voor alle rechtspersonen of natuurlijke personen die meerderjarig zijn en hun volledige persoonlijkheid en rechtsbevoegdheid genieten.

Het gebruik van de Site is onderworpen aan de registratie van een Gebruiker. Registratie is gratis.

Om te registreren, moet de Gebruiker alle verplichte velden invullen; anders kan de registratie niet worden voltooid.

Gebruikers garanderen en verklaren op erewoord dat alle informatie die op de Site wordt gecommuniceerd, in het bijzonder bij het registreren, juist en conform is. Ze stemmen ermee in hun persoonlijke informatie bij te werken vanaf de pagina die eraan is gewijd en die beschikbaar is in hun account.

Elke geregistreerde Gebruiker heeft een gebruikersnaam en een wachtwoord.Deze laatste zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk en mogen in geen geval aan derden worden meegedeeld op straffe van verwijdering van het account van de in overtreding zijnde Geregistreerde Gebruiker.Elke Geregistreerde Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van zijn identificatiecode en wachtwoord. Het Bedrijf kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de identiteitsdiefstal van een Gebruiker. Als een Gebruiker op enig moment fraude vermoedt, moet hij zo snel mogelijk contact opnemen met het Bedrijf, zodat deze de nodige maatregelen kan nemen en de situatie kan regulariseren.

Elke gebruiker, of het nu een rechtspersoon of een natuurlijke persoon is, kan slechts één account op de site hebben.

In geval van niet-naleving van de AGV/CGU, met name het aanmaken van meerdere accounts voor één persoon of het verstrekken van valse informatie, behoudt het bedrijf zich het recht voor om over te gaan tot de tijdelijke of permanente verwijdering van alle accounts gemaakt door de overtredende gebruiker.

De verwijdering van het account houdt het permanente verlies in van alle voordelen en diensten die op de Site zijn verkregen. Elke bestelling die door de site is gedaan en gefactureerd voordat het account werd verwijderd, wordt echter onder normale omstandigheden uitgevoerd.

In het geval van verwijdering van een account door het Bedrijf wegens schending van de plichten en verplichtingen uiteengezet in de GCS/CGU, is het strikt verboden voor de overtredende Gebruiker om zich rechtstreeks opnieuw te registreren op de Site, door middel van een ander e-mailadres of via tussenpersoon zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Bedrijf.

5. Commando's

Elke Bestelling kan alleen worden gedaan wanneer de Gebruiker zich heeft geregistreerd op de Site. De Gebruiker kan, wanneer hij is ingelogd op zijn account, Producten toevoegen aan zijn virtuele winkelmandje. Hij heeft dan toegang tot het overzicht van zijn virtuele winkelmandje om de Producten die hij wil bestellen te bevestigen en om zijn Bestelling te plaatsen door op de knop "Bestellen" te drukken.

Hij moet een adres, een leveringsmethode en een geldige betalingsmethode opgeven om de Bestelling af te ronden en effectief het verkoopcontract tussen hem en het Bedrijf tot stand te brengen. De afronding van de Bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen van de verkochte Producten, evenals de voorwaarden en levertijden die op de Site worden vermeld.

Zodra de Bestelling is geplaatst, ontvangt de Gebruiker een bevestiging per e-mail. Deze bevestiging zal de Bestelling samenvatten, evenals relevante leveringsinformatie. Het plaatsen van een bestelling vormt de sluiting van een overeenkomst voor verkoop op afstand tussen het bedrijf en de klant.

Het bedrijf kan de klant toestaan ​​te profiteren van prijsverlagingen, kortingen en kortingen afhankelijk van het aantal producten dat beschikbaar is op de bestelde site of afhankelijk van de regelmaat van de bestellingen, volgens de voorwaarden die door het bedrijf zijn gesteld.

6. Producten en prijzen

De Producten die onder de GCS/CGU vallen, zijn de Producten die op de Site verschijnen en die rechtstreeks door het Bedrijf worden verkocht en verzonden.

De Producten worden beschreven op de overeenkomstige pagina binnen de Site en er wordt melding gemaakt van al hun essentiële kenmerken. De verkoop vindt plaats binnen de grenzen van de beschikbare voorraden van de Vennootschap. Deze laatste kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor voorraadtekorten of de onmogelijkheid om een ​​Product te verkopen waarvan de voorraad niet bestaat.

Wanneer een geregistreerde gebruiker een product wil kopen dat door het bedrijf via de site wordt verkocht, komt de prijs op de productpagina overeen met de prijs in euro's, alle belastingen inbegrepen (TTC), exclusief verzendkosten en houdt rekening met de kortingen van toepassing en van kracht op de dag van de Bestelling.De aangegeven prijs is exclusief de leveringskosten die indien nodig in het overzicht worden vermeld voordat de bestelling wordt geplaatst.Als de totale kosten van de producten niet vooraf kunnen worden berekend, stuurt het bedrijf de klant een gedetailleerde schatting. formule.

Een Gebruiker mag in geen geval de toepassing eisen van kortingen die niet meer van kracht zijn op de dag van de Bestelling.

7. Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders aangegeven, worden alle verkopen contant betaald op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst.

Afhankelijk van de aard of het bedrag van de Bestelling, blijft het Bedrijf vrij om een ​​aanbetaling of betaling van de volledige prijs te eisen bij het plaatsen van de Bestelling of bij ontvangst van de factuur.

Betaling kan worden gedaan door:

 • Controleer
 • Bankoverschrijving
 • Bankkaart via een beveiligde verbinding

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de Producten op de datum overeengekomen op de factuur, moet de Professionele Klant het Bedrijf een boete voor te late betaling betalen, waarvan het tarief gelijk is aan het tarief dat wordt toegepast door de Europese Centrale Bank. Bank voor haar operatie herfinanciering verhoogd met 10 procentpunten.
De geselecteerde financieringsoperatie is de meest recente op de datum van de Order for Services.

Naast de schadevergoeding voor laattijdige betaling, zal elk bedrag, inclusief de aanbetaling, die niet door de Professionele Klant op de vervaldag is betaald, automatisch leiden tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 40 euro die verschuldigd is voor de inning van de kosten.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de Producten op de op de factuur overeengekomen datum, dient de Consument de Klant een boete voor te late betaling aan het Bedrijf te betalen, waarvan het tarief gelijk is aan de wettelijke rentevoet.

Er kan door de Klant geen vergoeding worden betaald tussen boetes voor vertraging in de levering van de bestelde Producten en de bedragen die de Klant aan het Bedrijf verschuldigd is voor de aankoop van Producten die op de Site worden aangeboden.

De boete verschuldigd door de Klant, Professional of Consument, wordt berekend over het bedrag inclusief belasting van het resterende verschuldigde bedrag en loopt vanaf de vervaldatum van de prijs zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

8. Levering

De Producten worden uitsluitend geleverd in de volgende geografische gebieden:

 • Metropolitaans Frankrijk
 • Corsica
 • Overzee
 • Europees continent
 • Noord-Amerika:

  • Canada
  • Verenigde Staten

Het Bedrijf verbindt zich ertoe elke materiële en menselijke inspanning te leveren om de Producten zo snel mogelijk te leveren. Deze kunnen variëren afhankelijk van het geografische gebied van de Klant, de gekozen leveringsmethode of het bestelde Product.

Bij overschrijding van de leveringstermijn van 10 dagen, behalve in geval van overmacht, kan de Klant de ontbinding van het contract vragen per aangetekende brief met ontvangstbewijs, nadat hij het Bedrijf, volgens dezelfde voorwaarden, heeft opgedragen om leveren binnen een redelijke extra tijd, en als het bedrijf niet heeft gepresteerd.

In dit geval wordt de klant binnen 30 dagen terugbetaald als er al een betaling is gedaan.

In het geval dat levering onmogelijk is als gevolg van een fout in het adres dat door de Klant is opgegeven, zal het Bedrijf zo snel mogelijk contact opnemen met de Klant om een ​​nieuw leveringsadres en eventuele verzendkosten te verkrijgen. van de Klant.

Bovendien kan het Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor redenen die verband houden met overschrijding van levertijden:

 • tijdens periodes van grote vraag, zoals de feestdagen,
 • voor vertragingen veroorzaakt door overmacht, d.w.z. als gevolg van het optreden van een onvoorziene, onweerstaanbare gebeurtenis buiten haar wil,
 • voor feiten die uitsluitend kunnen worden toegeschreven aan de vervoerder die verantwoordelijk is voor de levering

De levering wordt uitgevoerd volgens de keuze van de Klant en volgens de prijzen die op de Site worden vermeld:

 • naar het adres dat door de Klant is opgegeven bij de bestelling per gewone post.
 • bij een van onze partnerpunten zoals aangegeven op de Site. Voor het intrekken van de Producten is een geldig identiteitsbewijs vereist. Bij gebrek hieraan kunnen de bestelde Producten niet aan de Klant worden geleverd.
 • door So Colissimo. De levering gebeurt door La Poste volgens de geldende termijnen. De Klant kan geleverd worden:
  • bij hem thuis met persoonlijke bezorging. Bij afwezigheid bezorging in brievenbussen of postkantoor. Indien de Klant het pakket niet binnen 10 dagen komt ophalen, wordt het pakket teruggestuurd naar de afzender.
  • thuis op afspraak.
  • in een van de 35 Cityssimo kavelplaatsen 7 dagen per week, 24 uur per dag, binnen 10 dagen.
  • binnen 10 dagen op het postkantoor van uw keuze.
  • bij een van So Colissimo's partnerverkopers

9. Klacht

Voor alle bestellingen die op deze site worden gedaan, heeft de klant een recht van klacht gedurende 30 dagen vanaf de levering van het product. Het is zijn verantwoordelijkheid om de uiterlijke staat van de Producten bij levering te controleren. Bij gebreke van uitdrukkelijk bij levering afgegeven voorbehoud, worden de Producten geacht te voldoen aan de Bestelling.

Om dit klachtrecht uit te oefenen, moet de Klant naar het Bedrijf, op het adres sav@achamana.com, een verklaring sturen waarin hij zijn bedenkingen en klachten uitdrukt, vergezeld van de bijbehorende bewijsstukken (ontvangstbewijs medeondertekend door de vervoerder, foto's, enz.)

Een klacht die niet voldoet aan de hierboven beschreven voorwaarden kan niet in behandeling worden genomen.

Het bedrijf zal het product of de onderdelen ervan zo snel mogelijk en op zijn kosten repareren, vervangen of terugbetalen, afhankelijk van de materiële mogelijkheid om het product te repareren of de beschikbaarheid ervan in voorraad.

10. Herroepingsrecht van de consument

De consument heeft een herroepingsrecht gedurende 30 dagen vanaf het plaatsen van de bestelling, behalve voor de producten vermeld in artikel L.221-28 van het consumentenwetboek.

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, stuurt de Consument een verklaring naar het adres: sav@achamana.com.

De Producten dienen in de originele verpakking en in perfecte staat te worden geretourneerd binnen 8 dagen na melding van de herroeping door de Consument aan het Bedrijf. De directe kosten van terugzending blijven voor rekening van de Consument.

Alle kosten die zijn betaald voor het plaatsen van de Bestelling zullen worden terugbetaald binnen 14 dagen nadat het Bedrijf kennis heeft gekregen van de verklaring van herroeping.

De terugbetaling vindt plaats met hetzelfde betaalmiddel dat is gebruikt voor de aankoop.

11. Overdracht van risico en eigendom

Het Bedrijf behoudt het eigendom van de verkochte Producten tot de volledige betaling van de prijs door de Klant. Zij kan deze Producten dus terugnemen in geval van wanbetaling.In dit geval blijven de betaalde termijnen bij het Bedrijf als compensatie

Voor professionele klanten vindt de overdracht van risico's op de klant plaats zodra het bedrijf de goederen aan de vervoerder overhandigt. Voor consumentenklanten vindt de risico-overdracht plaats bij aflevering of bij afhaling van de goederen in de winkel wanneer de klant heeft gekozen voor levering in de winkel.

12. Wettelijke garanties

De producten die op de site worden verkocht, zijn gegarandeerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het consumentenwetboek en het burgerlijk wetboek zoals hieronder weergegeven:

Artikel L.217-4 van het consumentenwetboek :
“De verkoper levert goederen die in overeenstemming zijn met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming aanwezig bij levering.
Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat het gevolg is van de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer dit hem door het contract in rekening is gebracht of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd. ”

Artikel L.217-5 van de Consumentenwet :
“Het goed voldoet aan de overeenkomst:
1° Als het specifiek is voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht en, indien van toepassing:

 • als het overeenkomt met de beschrijving van de verkoper en de kwaliteiten bezit die deze aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;
 • als het de kwaliteiten heeft die een koper legitiem mag verwachten gezien de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;

2° Of als het de kenmerken heeft die door de partijen in onderling overleg zijn bepaald of geschikt is voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard”

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek :
"De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte goed die het ongeschikt maken voor gebruik waarvoor het is bedoeld, of die dit gebruik zo sterk verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er alleen een lagere prijs voor zou hebben gegeven, als hij ervan op de hoogte was geweest."

Elk doorverkocht product dat is gewijzigd, gewijzigd of getransformeerd, valt niet onder de garantie.

Dit is beperkt tot de vervanging of terugbetaling van Producten die niet-conform zijn of een defect vertonen. Het is uitgesloten in geval van misbruik of abnormaal gebruik van het Product, evenals in het geval dat het Product niet voldoet aan de wetgeving van het land waarin het wordt geleverd.

De Klant dient het Bedrijf binnen twee jaar op de hoogte te stellen van het bestaan ​​van de gebreken. Het Bedrijf zal de Producten die als defect worden beschouwd, voor zover mogelijk herstellen. Indien de aansprakelijkheid van het Bedrijf behouden blijft, is de garantie beperkt tot het bedrag exclusief belasting betaald door de Consument voor de levering van de Producten.

De vervanging van de Producten heeft niet tot gevolg dat de duur van de garantie wordt verlengd.

13. Wijzigingen

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de site, de GCS/CGU en elke leveringsprocedure of ander onderdeel van de diensten die door het bedrijf via deze site worden geleverd, te wijzigen.

Wanneer een Bestelling wordt geplaatst, is de Gebruiker onderworpen aan de bepalingen van de CGV/CGU die van kracht zijn bij het plaatsen van de Bestelling.

14. Verwerking van persoonsgegevens

Registratie op de Site houdt de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Klant in. Indien de Klant de verwerking van zijn gegevens weigert, wordt hem verzocht de Site niet te gebruiken.

Deze verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016

Bovendien heeft de klant, in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, te allen tijde het recht om al zijn persoonlijke gegevens op te vragen, in te zien, te corrigeren, te wijzigen en zich ertegen te verzetten door schriftelijk, per post en per post met bewijs van hun identiteit, naar het volgende adres: contact@achamana.com.

Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking van zijn Bestelling en indien nodig het opstellen van zijn facturen, alsook voor de verbetering van de functionaliteiten van de Site.

15. Delen van verzamelde gegevens

De site kan gebruik maken van externe bedrijven om bepaalde bewerkingen uit te voeren. Door op de Site te surfen, aanvaardt de Klant dat derde bedrijven toegang hebben tot zijn gegevens om de Site goed te laten functioneren.

Deze externe bedrijven hebben alleen toegang tot de gegevens die zijn verzameld in het kader van het uitvoeren van een specifieke taak.

De Site blijft verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

Bovendien kan de Gebruiker daarom informatie of commerciële aanbiedingen van het Bedrijf of zijn partners ontvangen.

De Gebruiker kan zich te allen tijde verzetten tegen de ontvangst van deze commerciële aanbiedingen door te schrijven naar het hierboven vermelde adres van het Bedrijf of door te klikken op de link die voor dit doel in de ontvangen e-mails is vermeld.

Bovendien kan klantinformatie worden doorgegeven aan derden zonder hun voorafgaande uitdrukkelijke toestemming om de volgende doeleinden te bereiken:

 • volg de wet
 • iedereen beschermen tegen ernstig lichamelijk letsel of zelfs de dood
 • bestrijding van fraude of aanvallen op het bedrijf of zijn gebruikers
 • de eigendomsrechten van het bedrijf beschermen.

16. Gegevensbescherming

Het bedrijf zorgt voor een passend beveiligingsniveau in verhouding tot de opgelopen risico's en hun waarschijnlijkheid, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016.

Deze maatregelen vormen echter op geen enkele manier een garantie en verplichten het Bedrijf niet tot een resultaatsverplichting met betrekking tot gegevensbeveiliging.

17. Cookies

Om haar Gebruikers te laten profiteren van een optimale navigatie op de Site en een betere werking van de verschillende interfaces en applicaties, kan het Bedrijf een cookie op de computer van de Gebruiker plaatsen. Deze cookie maakt het mogelijk om informatie op te slaan met betrekking tot navigatie op de site, evenals alle gegevens die door gebruikers zijn ingevoerd (met name zoekopdrachten, login, e-mail, wachtwoord).

De Gebruiker machtigt het Bedrijf uitdrukkelijk om een ​​zogenaamd "cookie"-bestand op de harde schijf van de gebruiker te plaatsen.

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om deze cookie te blokkeren, de bewaartermijn aan te passen of te verwijderen via de interface van zijn browser. Als de systematische deactivering van cookies in de browser van de Gebruiker hem verhindert om bepaalde diensten of functionaliteiten van de Site te gebruiken, kan deze storing op geen enkele manier schade opleveren voor het lid dat hiervoor geen vergoeding kan eisen.

18. Verantwoordelijkheid

Het bedrijf kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website en hoewel het al zijn middelen aanwendt om de service permanent te garanderen, kan het op elk moment worden onderbroken.Bovendien behoudt het bedrijf zich het recht voor om, door middel van een vrijwillige handeling, de site niet beschikbaar te maken om een ​​update, verbetering of onderhoud uit te voeren

Zoals eerder hierin vermeld, kan het Bedrijf op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in de levering om redenen buiten haar controle, buiten haar controle, onvoorziene en onweerstaanbare redenen of waarvan de fout niet aan haar kan worden toegeschreven.

19. Intellectuele eigendom

Het merk, het logo en het grafische handvest van deze site zijn handelsmerken die zijn geregistreerd bij de INPI en intellectuele werken die worden beschermd door het auteursrecht, waarvan het eigendom exclusief toebehoort aan het bedrijf. Elke verspreiding, exploitatie, weergave, reproductie, gedeeltelijk of volledig, zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf, stelt de overtreder bloot aan civiele en strafrechtelijke vervolging.

20. Bevoegdheidsclausule

De wet die van toepassing is op de CGV/CGU is de Franse wet. Elk geschil dat kan ontstaan ​​tussen het Bedrijf en een Gebruiker tijdens de uitvoering van het onderhavige zal het onderwerp zijn van een poging om in der minne op te lossen. Anders zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van gemeen recht.

21. Acceptatie van de GCS/CGU

De Klant of Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk de AGV/CGU.
De Klant verklaart hiervan op de hoogte te zijn en doet afstand van het recht om zich te beroepen op enig ander document, in het bijzonder zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden.

De Consument erkent kennis te hebben genomen van de informatie en informatie voorzien in Artikelen L.111-1 tot L.111-7 van de Consumentenwet, en in het bijzonder:

 • de essentiële kenmerken van het Product;
 • de prijs van de Producten;
 • de datum of het tijdsbestek waarop het Bedrijf zich ertoe verbindt de Service te verlenen;
 • informatie met betrekking tot de identiteit van het bedrijf (post-, telefoon- en elektronische contactgegevens);
 • informatie met betrekking tot wettelijke en contractuele garanties en hun uitvoeringsvoorwaarden;
 • de mogelijkheid om bij een geschil gebruik te maken van conventionele mediation;
 • informatie met betrekking tot het herroepingsrecht (deadline, uitoefeningsvoorwaarden).

22. Contactgegevens van de bemiddelaar


FEVAD
60 rue la Boétie, PARIS 75008

.