Wettelijke kennisgeving

WETTELIJKE KENNISGEVING:

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, bekend als L.C.E.N., informeren we gebruikers en bezoekers van de site: www.achamana.com de volgende informatie:

1. Juridische informatie:

Status van de eigenaar: SAS ACHAMANA
De eigenaar is: Franck LARADI
Postadres van de eigenaar: 89 Rue Jean Monnet 33700 MERIGNAC

De maker van de site is: Franck LARADI

Siret nummer: 904 726 569 00018

Merk: Achamana


De publicatiemanager is: Ethan LARADI
Neem contact op met de publicatiemanager: contact@achamana.com
De publicatiemanager is een natuurlijke persoon

De webmaster is: Ethan LARADI
Neem contact op met de webmaster: contact@achamana.com
De host van de site is: Shopify 150 Elgin Street, 8th Floor K2P 1L4 Ottawa (Ontario) - Canada

2. Presentatie en principe:

Hierna wordt verwezen als: Gebruiker, elke internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruikmaakt van de bovengenoemde site: www.achamana.com .
De site www.achamana.com bevat een reeks services, in de staat, beschikbaar gestelde gebruikers. Hier wordt aangegeven dat ze hoffelijk moeten blijven en te goeder trouw moeten zijn, zowel tegenover andere gebruikers als tegenover de webmaster van de site www.achamana.com. De website www.achamana.com wordt regelmatig bijgewerkt door het Achamana-webteam.
SAS Achamana streeft ernaar de meest nauwkeurige informatie te verstrekken op de website www.achamana.com (onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet), maar kan niet instaan ​​voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die op haar site wordt gepubliceerd, hetzij door haarzelf, hetzij door de externe partners die haar deze informatie verstrekken. Bijgevolg erkent de gebruiker dat hij deze verstrekte informatie (uitsluitend ter informatie, niet-limitatief en aan verandering onderhevig) onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid gebruikt.

3. Toegankelijkheid:

De site www.achamana.com is in principe 24/7 toegankelijk voor gebruikers, behoudens al dan niet geplande onderbreking, voor onderhoudsdoeleinden of in geval van overmacht. In het geval van onmogelijkheid om toegang tot de dienst te krijgen, verbindt www.achamana.com zich ertoe alles in het werk te stellen om de toegang tot de dienst te herstellen en zal zich vervolgens inspannen om de gebruikers vooraf de data en tijden van de interventie te communiceren. Omdat www.achamana.com slechts een middelenverbintenis heeft, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de dienst.

4. Intellectuele eigendom:


SAS ACHAMANA is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, zowel op de structuur als op de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo, pictogrammen, geluiden , software…
Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de site www.achamana.com, weergave, wijziging, publicatie, volledige of gedeeltelijke aanpassing door vertaling of niet, van een van deze elementen, ongeacht het middel of het gebruikte proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van SAS Achamana, eigenaar van de site op het e-mailadres: contact@achamana.com, bij gebreke waarvan het zal worden beschouwd als een inbreuk en vatbaar voor vervolging in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.


5. Hypertextlinks en cookies:

De site www.achamana.com bevat een bepaald aantal hypertextlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.) die met toestemming van Achamana zijn opgezet. Achamana heeft echter niet de mogelijkheid om alle inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en wijst daarom alle verantwoordelijkheid af voor dit feit met betrekking tot de mogelijke risico's van illegale inhoud.
De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de site www .achamana.com, worden waarschijnlijk een of meer cookies automatisch op zijn computer geïnstalleerd via zijn navigatiesoftware. Een cookie is een gegevensblok waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot zijn browsen op de site.
De configuratie van de browsersoftware maakt het mogelijk om de aanwezigheid van een cookie te informeren en eventueel te weigeren op de manier beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr. De gebruiker kan echter de browser van zijn computer configureren om de installatie van cookies te weigeren, wetende dat de weigering om een ​​cookie te installeren kan resulteren in de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. Typ voor het blokkeren van cookies uw zoekmachine: cookies blokkeren onder IE of firefox en volg de instructies volgens uw versie.


6. Bescherming van eigendommen en personen - beheer van persoonsgegevens:

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus , 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese Richtlijn van 24 oktober 1995.

Op de website www.achamana.com verzamelt SAS Achamana alleen persoonlijke informatie (volgens artikel 4 wet nr. 78-17 van 06 januari 1978) met betrekking tot de gebruiker alleen voor de behoefte aan bepaalde diensten die via de website worden aangeboden www.achamana.com. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site www.achamana.com de verplichting opgelegd om deze informatie al dan niet te verstrekken.
In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie , bestanden en vrijheden, hebben alle gebruikers recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen de persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek naar www.achamana.com per e-mail: contact@achamana.com of schriftelijk, naar behoren ondertekend, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar de reactie moet worden gestuurd.

Er wordt geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.achamana.com gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van verlossing van de site www.achamana.com en zijn rechten machtigt het bedrijf Achamana om de genoemde informatie door te geven aan de potentiële koper, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site www.achamana.com.
De site www.achamana.com is in overeenstemming met de RGPD zie ons privacybeleid https://bit.ly /2MX2SPD

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

CREDIT: De juridische kennisgevingen zijn gegenereerd door generator van juridische kennisgevingen

Informatie over R-conformiteit